Bài 2: Kiểu dữ liệu trong PHP

01/03/2016 Trần Thị Thùy Linh

Tìm hiểu cơ bản về các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình PHP

Các kiểu dữ liệu thông thường

Boolean True hay false
Integer giá trị lớn nhất xấp xỉ 2 tỷ
Float ~1.8e308 gồm 14 số lẽ
String Lưu chuỗi ký tự chiều dài vô hạn
Object Kiểu đối tượng
Array Mảng với nhiều kiểu dữ liệu

2.1. Ép kiểu dữ liệu trong PHP

Để thay đổi kiểu dữ liệu, bạn có thể sử dụng cách ép kiểu như trong các ngôn ngữ lập trình C hay Java. Chẳng hạn, khai báo ép kiểu như ví dụ

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Tự học PHP</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
  <h4>Kiểu dữ liệu</h4> 
  <?php 
 	$i="a10b";
 	echo $i+10;
 	echo "<br>";
 	$i="10a"; 
 	$j=(float)$i;
 	$j+=10;
 	echo $i;
 	echo "<br>";
 	echo $j;
 	echo "<br>";
 	$q=12;$p=5; 
 	echo "TP: ".(float)$q/$p; 
  ?> 	 
</BODY> 
</HTML> 

 

Chú ý: PHP tự động nhận biết giá trị chuỗi đằng sau số sẽ không được chuyển sang kiểu dữ liệu số như trường hợp trên.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hàm settype để chuyển đổi dữ liệu này sag dữ liệu khác, ví dụ chúng ta khai báo như ví du

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Tự học PHP</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<h4>ép kiểu</h4> 
  <?php 
 	$b="12-abc";
 	$ds=true;  //kiểu đúng sai
 	echo $b;
 	echo "<br>";
 	echo $ds;
 	echo "<br>";
 	settype($b,"integer"); 
 	echo $b;
 	echo "<br>";
 	settype($ds,"string");
 	echo $ds; 
  ?> 	 
</BODY> 
</HTML>

2.2. Kiểm tra kiểu dữ liệu của biến

Để kiểm tra kiểu dữ liệu của biến, bạn sử dụng các hàm như sau:
is_int để kiểm tra biến có kiểu integer, nếu biến có kiểu integer thì hàm sẽ trả về giá trị là true (1). Tương tự, bạn có thể sử dụng các hàm kiểm tra tương ứng với kiểu dữ liệu là is_array, is_bool, is_callable, is_double, is_float, is_int, is_integer, is_long, is_null, is_numeric, is_object, is_real, is_string. 

Ngoài ra các bạn có thể dùng hàm intval(string) và floatval(string) để kiểm tra một string có phải là số nguyên hay số thập phân. Chẳng hạn, bạn khai báo các hàm này như ví dụ

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Tự học PHP</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<h4>Kiểm tra biến</h4> 
  <?php 
 	$sotrang=10; 
 	$banghi=5;  
 	$kt = true; 
 	$strSQL="select * from sanpham"; 
 	$mang = array("id", "tensp", "soluong");
 	echo is_array($mang);
 	echo "<br>";
 	echo is_bool($banghi); 
  ?> 	 
</BODY> 
</HTML>

2.3. Thay đổi kiểu dữ liệu của biến (biến của biến)

Điều này thật tuyệt vời mà các ngôn ngữ khác không có đó là bạn có thể truyền giá trị cho phần tên của biến. Khi khai báo biến và khởi tạo giá trị cho biến với kiểu dữ liệu, sau đó bạn muốn sử dụng giá trị của biến đó thành tên biến và có giá trị chính là giá trị của biến trước đó thì sử dụng cặp dấu $$. Ví dụ, biến $var có giá trị là "tong", sau đó muốn sử dụng biến là tong thì khai báo như ví du

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Tự học PHP</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
  <?php 
 	$var="tong";
 	echo $var;
 	echo "<br>";
 	$$var=10;  //$tong
 	echo $tong; 
 
  ?> 	 
</BODY> 
</HTML>

2.4. Kiểu mảng Array

Kiễu mảng là một mảng số liệu do người dùng định nghĩa, chúng có cú pháp như sau: 

 

$mang[] = array(5);

$mang[0]="id";
$mang[1]="tensp";
$mang[2]="soluong";

hoặc

$mang=array("id", "tensp", "soluong");

Thứ tự index trong mảng bắt đầu từ vị trí 0. Chẳng hạn, bạn khai báo mảng một chiều theo hai cách trên như ví dụ 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Tự học PHP</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
  <?php 
 	$mang[]=array(3); 
 	$mang[0]="id"; 
 	$mang[1]="tensp";
 	$mang[2]="soluong";
 	echo $mang[0];
 	echo $mang[1]; 
 	echo $mang[2];
 	echo "<br>"; 
 	$mangn=array("id", "tensp", "soluong"); 
 	echo $mangn[2]; 
  ?> 	 
</BODY> 
</HTML>

Nếu như bạn khai báo mảng hai chiều, thì cú pháp khai báo như sau:

$mang2c[][]=array(2,3);

VD:

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Tự học PHP</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
  <?php 
 	$mangn[][]=array(2,3); 
 	$mangn[0][0]="chi so 00"; 
 	$mangn[1][0]="chi so 10"; 
 	$mangn[0][1]="chi so 01"; 
 	$mangn[1][1]="chi so 11"; 
 	$mangn[0][2]="chi so 02";
 	$mangn[1][2]="chi so 13";
 	echo $mangn[0][2]; 
 	echo "<br>"; 
  ?> 
</BODY> 
</HTML>

2.5. Kiểu đối tượng

Để khai báo đối tượng, bạn sử dụng khái niệm class như trong ngôn ngữ lập trình C hay java, ngoài ra phương thức trong PHP được biết đến như một hàm. Điều này có nghĩa là từ khoá là function.
Nếu hàm có tên trùng với tên của class thì hàm đó được gọi là constructor. Chẳng hạn, chúng ta khai báo class và khởi tạo chúng thì tự động constructor được gọi mỗi khi đối tượng khởi tạo, sau đó gọi hàm trong class đó như ví dụ

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Tự học PHP</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<h4>Đối tượng</h4>
  <?php 
  class cat
  { 
    function cat() 
    { 
      echo "Meo Meo"; 
    } 
    function go() 
    { 
      echo "Di"; 
    } 
  } 
  // Khởi tạo và gọi phương thức cat
  $c = new cat(); echo "<br>"; 
  // Gọi phương thức go
  $c->go(); 
  ?> 
</BODY> 
</HTML>

2.6. Phạm vi của biến

Phạm vi của biến phụ thuộc vào nơi khai báo biến, nếu biến khai báo bên ngoài hàm thì sẽ có phạm vi trong trang PHP, trong trường hợp biến khai báo trong hàm thì chỉ có hiệu lực trong hàm đó.
Ví dụ, chúng ta có biến $a khai báo bên ngoài hàm nhưng khi vào trong hàm thì biến $a được khai báo lại, biến này có phạm vi bên trong hàm. Tương tự như vậy, khi biến $i khai báo trong hàm thì chỉ có phạm vi bên trong hàm cho dù chúng được khai báo lại bên ngoài như ví dụ

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Tự học PHP</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
  <?php 
  $a = 100; /* toan bo */ 
  function Test() 
  { 
 	$i=10; 
 	$a=10; 
 	echo "<br>a:=$a";
 	echo "<br>i:=$i"; 
  } 
  Test(); echo "<br>a:=$a"; $i=1000; echo "<br>i:=$i"; 
  ?> 
</BODY> 
</HTML>

Ngoài ra, để sử dụng biến toàn cục trong hàm, bạn sử dụng từ khoa global, khi đó biến toàn cục sẽ có hiệu lực bên trong hàm. Ví dụ khai báo biến $a bên ngoài hàm, sau đó bên trong hàm Test bạn sử dụng từ khoá global cho biến $a, khi đó biến $a sẽ được sử dụng và giá trị đó có hiệu lực sau khi ra khỏi hàm chứ không gống như trường hợp trong ví dụ 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Tự học PHP</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY>
<?php 
  $a = 100; /* global scope */ 
  function Test() 
  { 
 	global $a;
 	$i=10;
 	$a+=10;
 	echo "<br>a:=$a";
 	echo "<br>i:=$i"; 
  } 
  Test(); echo "<br>a:=$a"; $i=1000; echo "<br>i:=$i"; 
?> 
</BODY> 
</HTML>

 

Tag: Lập trình PHPCú pháp PHPNhúng mã PHPChèn mã PHPKiểu dữ liệu trong PHP

Đang phát triển ...

Bài viết liên quan

Hàm SLEEP trong PHP

Có những lúc trong công việc lập trình ta cần mã tạm dừng theo một thời gian định trước thì trong php có hỗ trợ hàm sleep để các bạn làm điều này.

Hàm Rand trong PHP

Đôi lúc chúng ta lập trình cần đến những con số sinh ngẫu nhiên vào những công việc khách nhau hôm này mình xin giới thiệu với mọi người hàm sinh số ngẫu nhiên trong PHP

Bài 9: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP)

Các bạn tự học PHP nên biết về lập trình hướng đối tượng trong PHP, kỹ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng

Bài 8: Hàm có sẵn thông dụng trong PHP

Hàm thông dụng trong php cần biết, các bạn mới bắt đầu lên nắm rõ ý nghĩa cấu trúc cách dùng những hàm này để bổ trợ kiến thức sau này

Bài 7: Hàm trong PHP

Hàm do người sử dụng định nghĩa cho phép bạn xử lý những tác vụ thường lặp đi lặp lại trong ứng dụng. cách khai báo, cú pháp của hàm trong php

Bài 6: Session và Cookies trong PHP

Để chuyền biến từ trang web này sang trang web khác như bài trước ta có thể dung biến form, nhưng như vây hơi phức tạp để áp dụng đối với một số trường hợp bài này chúng ta sẽ tìm hiểu session và cookie để có lựa chọn tốt hơn

Bài 5: Làm việc với biến form trong PHP

Các form nhập liệu trong html rất quan trọng nó giúp server giao tiếp với người dùng một cách hiệu quả như kiểm tra đăng nhập, hay gửi thông tin liên hệ email ...

Bài 4: Phép toán và biểu thức có điều kiện trong PHP

Trong bài học này các bạn sẽ tìm hiểu các phép gán, các toán tử, đồng thời giúp cho các bạn hiểu thêm vào các phát biểu có điều kiện như while, for, switch, …. 

Bài 3: Hằng trong PHP

Trong bài này, chúng ta tìm hiểu cách khai báo hằng, biến và sử dụng hằng biến. Ngoài ra, bạn cũng tìm hiểu cách chuyển đổi kiểu dữ liệu

Bài 1: Cú pháp cơ bản trong ngôn ngữ PHP

Về cơ bản ngôn ngữ lập trình php là ngôn ngữ dễ sử dụng, thông dụng hiện này, mạnh mẽ, vì là mã nguồn mở được sử dụng rộng dãi lên khá nhiều support cho các bạn

Tìm hiểu, giới thiệu ngôn ngữ PHP

PHP là một ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ được nhúng trong HTML. Nó được sử dụng để quản lý nội dung động, cơ sở dữ liệu, theo dõi phiên, thậm chí xây dựng toàn bộ các trang web thương mại điện tử.

Giới thiệu, cài đặt và cấu hình APACHE

Nếu bạn là người mới bắt đầu với PHP thì hãy tìm hiểu ngày APACHE là một webserver

Lỗi nguy hiểm của Apache version 2.4.17 đến 2.4.38

Lỗi nguy hiểm của Apache version 2.4.17 đến 2.4.38

Chúng tôi nhận được cảnh báo bảo mật nguy hiểm đối với các bản Apache version 2.4( từ 2.4.17 đến 2.4.38) đây là lỗi cực kỳ nguy hiểm cho phép kẻ tấn cống có khả năng chiếm quyền root(đặc biệt là các máy chủ sử dụng cho dịch vụ Web Hosting).

Kỹ thuật tìm kiếm và thay thế từ cơ bản đến nâng cao trong MS Office (Word)

Kỹ thuật tìm kiếm và thay thế từ cơ bản đến nâng cao trong MS Office (Word)

Trong Word nói riêng, Office nói chung, có lẽ ai cũng biết chức năng tìm kiếm và thay thế nội dung văn bản, nhưng ngoài ra, còn nhiểu chức năng khác trong hộp thoại tìm kiếm và thay thế mà không phải ai cũng biết để sử dụng. Trong đó có tìm kiếm và thay thế định dạng, sử dụng các ký hiệu đại diện, các ký tự đặc biệt… 

Bài 6: Thủ thuật outlook 2010

Bài 6: Thủ thuật outlook 2010

Bài viết giới thiệu đến các bạn một số thủ thuật được dùng trong outlook 2010, để giúp công việc của các bạn được dễ dàng hơn.

Bài 5: Quản lý các thông tin trong outlook 2010

Bài 5: Quản lý các thông tin trong outlook 2010

Bài viết giới thiệu về phương pháp quản lý thông tinn trong outlook 2010. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem có điểm gì khác và nổi bật so với outlook 2007

Bài 4: Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả outlook 2010

Bài 4: Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả outlook 2010

Để công việc của đạt hiệu quả cao hơn, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả hơn trong outlook 2010

Bài 3: Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ outlook 2010

Bài 3: Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ outlook 2010

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về mục quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ trong microsoft outlook 2010.