Bài 8: Hàm có sẵn thông dụng trong PHP

05/03/2016 Trần Thị Thùy Linh

Hàm thông dụng trong php cần biết, các bạn mới bắt đầu lên nắm rõ ý nghĩa cấu trúc cách dùng những hàm này để bổ trợ kiến thức sau này

- Hàm include("duong dan file")

Hàm include sẽ đưa nội dung của một file chỉ đinh vào nội dung của file gọi nó.

Khi thực hiện viết lệnh trong PHP để tránh sự lặp đi lặp lại không cần thiết ta cũng có thể dùng hàm include. Ví các bạn có một đoạn html như banner nằm toàn bộ trên các trang của bạn như vậy nó sẽ lập lại ở rất nhiều trang của bạn, bây giờ bạn có thể tách đoạn code lặp đi lặp lại đó ra một file riêng và sử dụng hàm include("duongdan file") để đưa nội dung vào

Ví dụ:

include("header.php");

- Hàm echo()

Hàm này lạ lạ chắc để in một dữ liệu chuỗi ra trình duyệt :D

Ví dụ:

<?php
  echo"Tự học PHP";
?>

Kết quả trình duyệt sẽ hiển thị: Tự học PHP

- Hàm date()

Hàm định dạng ngày giờ trong php, cú pháp như sau:

string date ( string $format [, int $timestamp = time() ] )

trả về chuỗi định dạng ngày giờ

Ví dụ:

<?php
// Assuming today is March 10th, 2001, 5:16:18 pm, and that we are in the
// Mountain Standard Time (MST) Time Zone

$today = date("F j, Y, g:i a");         // March 10, 2001, 5:16 pm
$today = date("m.d.y");             // 03.10.01
$today = date("j, n, Y");            // 10, 3, 2001
$today = date("Ymd");              // 20010310
$today = date('h-i-s, j-m-y, it is w Day');   // 05-16-18, 10-03-01, 1631 1618 6 Satpm01
$today = date('\i\t \i\s \t\h\e jS \d\a\y.');  // it is the 10th day.
$today = date("D M j G:i:s T Y");        // Sat Mar 10 17:16:18 MST 2001
$today = date('H:m:s \m \i\s\ \m\o\n\t\h');   // 17:03:18 m is month
$today = date("H:i:s");             // 17:16:18
$today = date("Y-m-d H:i:s");          // 2001-03-10 17:16:18 (the MySQL DATETIME format)
?>

tham số format có thể chứa những ký hiệu sau:

d - định dạng ngày bao gồm 2 chữ số vd: 01, 15

m - định dạng tháng

Y - định dạng năm dạng 1999, 2000

h - định dạng giờ dạng 12 giờ

H- định dạng giờ dạng 24 giờ

i - định dạng phút

s - định dạng giây

các bạn có thể tham khảo chi tiết hơn về các định dạng này bên trang chủ của php là php.net

- Hàm md5()

cú pháp

string md5 ( string $str [, bool $raw_output = false ] )

Hàm này sẽ chuyển một chuỗi ký tự sang dạng mã hóa MD5

<?php
  $password = 'THTD';
  echo md5( $password );
?>

- Hàm str_split()

Cú pháp

array str_split ( string $string [, int $split_length = 1 ] )

hàm này chuyển chuỗi ký tự thành mảng các ký tự

ví dụ

<html>
<head>
</head>
<body>
	<?php
		$a=str_split("THTD");
		for ($i=0;$i<count($a);$i++) {
			echo $a[$i]." ";
		}
	?>

</body>
</html>

- Hàm count()

Hàm đếm số phần tử của mảng

- Hàm str_word_count()

Hàm đếm số từ trong chuỗi

<?php
	echo str_word_count("Tu hoc PHP");
?>

kết quả sẽ là 3

- Hàm strlen()

Hàm đếm só ký tự trong chuỗi kể cả khoảng trắng

- Hàm substr()

Hàm tách chuỗi, hàm sẽ tách chuỗi thành chuỗi con từ vị trí được chỉ định trong chuỗi và số ký tự tách

Ví dụ

<html>
<head>
</head>
<body>
	<?php
		echo substr("tinhocthoidai.vn", 0,6);
	?>

</body>
</html>

ví dụ trên sẽ tách chuỗi "tinhocthoidai.vn" tính từ vị trí 0 và lấy 6 ký tự tiếp theo kết quả sẽ là "tinhoc"

nếu các bạn không truyền tham số thứ 3 thì hàm sẽ tách từ vị trí tham số thứ 2 cho đến hết bên phải, nếu tham số thứ 2 là âm thì nó sẽ lấy từ vị trí tham số thứ 2 qua trái

 - Hàm str_replace()

cú pháp: str_replace( chuỗi cần tìm, chuỗi thay thế, chuỗi tìm );

Hàm tìm kiếm chuỗi và thay thế chuỗi, hàm này rất có ích trong việc tìm kiếm và nhấp mạnh chuỗi

Ví dụ:

<?php
	$string = "Tự học PHP";
	 
	$search = "học";
	 
	$replace = "<strong>học</strong>";
	 
	$output = str_replace( $search, $replace, $string );

	echo $output;
?>

Kết quả: Tự học PHP

Như ví dụ trên thì hàm đã thay thế chuỗi $search thành $replace và chữ học khi hiển thị sẽ in đậm

 

- Hàm phpinfo()

Như tên của hàm thì hàm này dùng để hiển thị thông tin và ngôn ngữ php đang sử dụng, chắc ít dùng :D

- Các hàng Magic

các hằng này chỉ ra thông tin về một số ngữ cảnh hiện tại

__FILE__ //Tên tập tin hiện tại.
__DIR__ //Đường dẫn thư mục hiện tại.
__FUNCTIONS__ //Hàm hiện tại.
__CLASS__ //Lớp hiện tại.
__METHOD__ //Phương thức hiện tại.
__NAMESPACE__ //Namespace hiện tại.

Ví dụ

<?php
	echo __FILE__;
?>

Kết quả máy của tôi: C:\Program Files\VertrigoServ\www\test\index.php

 

Lời kết:

Trên đây là một số hàm mình tổng hợp thông dụng mình nói về chức năng cách dùng các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn tại trang php.info hoặc liền hệ trực tiếp với mình, về php thì nhiều hàm :D

 

Tag: Hàm trong PHPham trong phpXây dụng hàmKhai báo hàmHàm thông dụng trong PHP

Đang phát triển ...

Bài viết liên quan

Hàm SLEEP trong PHP

Có những lúc trong công việc lập trình ta cần mã tạm dừng theo một thời gian định trước thì trong php có hỗ trợ hàm sleep để các bạn làm điều này.

Hàm Rand trong PHP

Đôi lúc chúng ta lập trình cần đến những con số sinh ngẫu nhiên vào những công việc khách nhau hôm này mình xin giới thiệu với mọi người hàm sinh số ngẫu nhiên trong PHP

Bài 9: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP)

Các bạn tự học PHP nên biết về lập trình hướng đối tượng trong PHP, kỹ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng

Bài 7: Hàm trong PHP

Hàm do người sử dụng định nghĩa cho phép bạn xử lý những tác vụ thường lặp đi lặp lại trong ứng dụng. cách khai báo, cú pháp của hàm trong php

Bài 6: Session và Cookies trong PHP

Để chuyền biến từ trang web này sang trang web khác như bài trước ta có thể dung biến form, nhưng như vây hơi phức tạp để áp dụng đối với một số trường hợp bài này chúng ta sẽ tìm hiểu session và cookie để có lựa chọn tốt hơn

Bài 5: Làm việc với biến form trong PHP

Các form nhập liệu trong html rất quan trọng nó giúp server giao tiếp với người dùng một cách hiệu quả như kiểm tra đăng nhập, hay gửi thông tin liên hệ email ...

Bài 4: Phép toán và biểu thức có điều kiện trong PHP

Trong bài học này các bạn sẽ tìm hiểu các phép gán, các toán tử, đồng thời giúp cho các bạn hiểu thêm vào các phát biểu có điều kiện như while, for, switch, …. 

Bài 3: Hằng trong PHP

Trong bài này, chúng ta tìm hiểu cách khai báo hằng, biến và sử dụng hằng biến. Ngoài ra, bạn cũng tìm hiểu cách chuyển đổi kiểu dữ liệu

Bài 2: Kiểu dữ liệu trong PHP

Tìm hiểu cơ bản về các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình PHP

Bài 1: Cú pháp cơ bản trong ngôn ngữ PHP

Về cơ bản ngôn ngữ lập trình php là ngôn ngữ dễ sử dụng, thông dụng hiện này, mạnh mẽ, vì là mã nguồn mở được sử dụng rộng dãi lên khá nhiều support cho các bạn

Tìm hiểu, giới thiệu ngôn ngữ PHP

PHP là một ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ được nhúng trong HTML. Nó được sử dụng để quản lý nội dung động, cơ sở dữ liệu, theo dõi phiên, thậm chí xây dựng toàn bộ các trang web thương mại điện tử.

Giới thiệu, cài đặt và cấu hình APACHE

Nếu bạn là người mới bắt đầu với PHP thì hãy tìm hiểu ngày APACHE là một webserver

Tấn công ransomware cực lớn trên toàn cầu, tải về bản vá lỗi ngay

Tấn công ransomware cực lớn trên toàn cầu, tải về bản vá lỗi ngay

Cuộc tấn công vào NHS đã sử dụng một dạng ransomware có tên Wanacryptor và nhắm mục tiêu vào hàng nghìn tổ chức ở 74 quốc gia. Ransomware là một dạng tấn công mạng có liên quan đến việc các hacker nắm quyền kiểm soát máy tính hoặc thiết bị di động và yêu cầu đòi tiền chuộc. Bằng nhiều cách, những kẻ tấn công tải phần mềm độc hại vào thiết bị và mã hóa thông tin của nạn nhân.

Kỹ thuật tìm kiếm và thay thế từ cơ bản đến nâng cao trong MS Office (Word)

Kỹ thuật tìm kiếm và thay thế từ cơ bản đến nâng cao trong MS Office (Word)

Trong Word nói riêng, Office nói chung, có lẽ ai cũng biết chức năng tìm kiếm và thay thế nội dung văn bản, nhưng ngoài ra, còn nhiểu chức năng khác trong hộp thoại tìm kiếm và thay thế mà không phải ai cũng biết để sử dụng. Trong đó có tìm kiếm và thay thế định dạng, sử dụng các ký hiệu đại diện, các ký tự đặc biệt… 

Bài 6: Thủ thuật outlook 2010

Bài 6: Thủ thuật outlook 2010

Bài viết giới thiệu đến các bạn một số thủ thuật được dùng trong outlook 2010, để giúp công việc của các bạn được dễ dàng hơn.

Bài 5: Quản lý các thông tin trong outlook 2010

Bài 5: Quản lý các thông tin trong outlook 2010

Bài viết giới thiệu về phương pháp quản lý thông tinn trong outlook 2010. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem có điểm gì khác và nổi bật so với outlook 2007

Bài 4: Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả outlook 2010

Bài 4: Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả outlook 2010

Để công việc của đạt hiệu quả cao hơn, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả hơn trong outlook 2010

Bài 3: Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ outlook 2010

Bài 3: Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ outlook 2010

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về mục quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ trong microsoft outlook 2010.