Các cấu trúc điều khiển chương trình trong VB.NET

27/06/2016 Nguyễn Hồng Vân

Bài viết sau đây giới thiệu về chuyên mục các cấu trúc điều khiển chương trình trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

1. Phát biểu cấu trúc rẽ nhánh If…Then

Câu lệnh If dùng điều khiển chương trình thực hiện theo các hướng khác nhau dựa vào một điều kiện nào đó.

If (bieuthucdk) then

    Khối lệnh 1

[Else

    Khối lệnh 2]

End if

 

Hoạt động:

 • Xác định tính đúng/sai của điều kiện bieuthucdk.
 • Nếu bieuthucdk = True thực hiện Khối lệnh 1, ngược lại, thực hiện Khối lệnh 2 (nếu có).

Ví dụ 1: Viết chương trình nhập vào 2 số và chọn 1 trong 4 phép toán +, -, *, / từ radiobutton. Tính kết quả thực hiện phép toán giữa 2 số đó. Kết quả hiển thị lên MessageBox.

Các cấu trúc điều khiển chương trình trong VB.NET

Hình 1. Minh họa câu lệnh If

 

    Private Sub btnTinh_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTinh.Click

        If rdbCong.Checked Then

            MessageBox.Show(Int(txtSo1.Text) + Int(txtSo2.Text))

        End If

        If rdbTru.Checked Then

            MessageBox.Show(Int(txtSo1.Text) - Int(txtSo2.Text))

        End If

    End Sub

Ở trên chỉ đề cập tới việc kiểm tra hai radio button, thực hiện tương tự cho các radio còn lại.

Trường hợp sau điều kiện chỉ có 1 câu lệnh, có thể viết lệnh ngay sau Then, lúc đó, không cần sử dụng End If

Có thể sử dụng cú pháp if … then … else, lệnh if lồng nhau.

2. Phát biểu cấu trúc lựa chọn Select Case

            Cấu trúc này cho phép lựa chọn một trong nhiều trường hợp để thực hiện, đỡ rắc rối hơn khi sử dụng các lệnh if lồng nhau.

 • Cú pháp:

Select Case giatri

Case giatri1

        Khối lệnh 1

Case giatri2

        Khối lệnh 2

    ...

Case giatrin

        Khối lệnh n

Case Else

        Khối lệnh thực thi nếu các khối lệnh trên sai

End Select

 

 • Hoạt động:
 • Máy tính so sánh giatri lần lượt với các giatri1, giatri2,…, giatrin. Nếu giatri bằng một trong các giatriX nào đó thì khối lệnh tương ứng được thực hiện.
 • Nếu không có giatriX (X = 1, 2,…,n) nào bằng giatri thì khối lệnh sau Case Else được thực hiện.

giatri, giatri1, giatri2,…giatrin có thể thuộc các kiểu khác nhau như số nguyên, số thực, chuỗi.

 • Ví dụ:

Trở lại ví dụ về tính toán với 2 số nguyên, với phép toán được chọn từ một ComboBox.

Các cấu trúc điều khiển chương trình trong VB.NET

Hình 2. Minh họa câu lệnh Select

 

    Private Sub btnTinh_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTinh.Click

        Dim a, b As Integer

        a = Int(txtSo1.Text)

        b = Int(txtSo2.Text)

        Select Case cboPhepToan.Text

            Case "Cộng" : MessageBox.Show("Kết quả: " & (a + b).ToString)

            Case "Trừ" : MessageBox.Show("Kết quả: " & (a - b).ToString)

            Case "Nhân" : MessageBox.Show("Kết quả: " & (a * b).ToString)

            Case "Chia" : MessageBox.Show("Kết quả: " & (a / b).ToString)

        End Select

    End Sub

3Vòng lặp For…Next

            Vòng lặp này cho phép thực thi lặp lại một lệnh hay nhiều lệnh trong một số lần nhất định.

 • Cú pháp:

      For bien = batdau To ketthuc [ Step k]

            Khối lệnh gọi thực thi

       Next [bien]

 • Hoạt động:
 • Máy tính thực hiện gán giá trị batdau cho biến bien
 • Kiểm tra xem giá trị của bien có nhỏ hơn hay bằng ketthuc hay không.
 • Nếu bien <= ketthuc thì thực hiện khối lệnh, sau đó tăng giá trị của bien lên k (hoặc 1 nếu không có Step k) đơn vị, sau đó quay lại bước kiểm tra bien với ketthuc.
 • Ví dụ:

For i = 1 to 4

        Beep()

Next i

            Đoạn mã trên đây sẽ phát ra bốn tiếng bíp bằng một vòng lặp for thay vì viết bốn hàm beep().

Ví dụ: Đếm số lượng các số chia hết cho 7 trong đoạn [a, b], với a, b là các số nguyên nhập qua các TextBox.

Các cấu trúc điều khiển chương trình trong VB.NET

Hình 3. Minh họa câu lệnh For

 

    Private Sub btnTinh_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTinh.Click

        Dim a, b, i, dem As Integer

        a = Int(txtSo1.Text)

        b = Int(txtSo2.Text)

        dem = 0

        For i = a To b

            If i Mod 7 = 0 Then dem = dem + 1

        Next

        MessageBox.Show("Số lượng các số chia hết cho 7: " & dem.ToString())

    End Sub

4. Vòng lặp DO…LOOP

Thay vì chạy có giới hạn như FOR NEXT thì DO LOOP sẽ chạy không giới hạn cho đến khi nào điều kiện ghi trong phần WHILE sai thì mới dừng lại.

 • Cú pháp:

Do While bieuthuc

    Khối lệnh

Loop

            Với vòng lặp kiểu trên thì nếu ngay từ đầu biểu thức sai ngay thì vòng lặp sẽ không thực hiện một lệnh nào trong khối lệnh. Nếu muốn vòng lặp thực thi ít nhất là một lần, dùng cú pháp sau:

Do

    Khối lệnh

Loop While Bieuthuc

Tag: lập trình vb.netlập trình Visual Basic .NETlập trình dotnettự học lập trình vb.nettự học visual basic .nettìm hiểu vb.nettìm hiểu visual basic .netCác cấu trúc điều khiển chương trình trong VB.NET

Đang phát triển ...

Bài viết liên quan

Cập nhật cơ sở dữ liệu trở lại bảng trong VB.NET

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn cách cập nhật cơ sở dữ liệu trở lại bảng trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết. 

Sử dụng điều khiển DataGrid trong VB.NET

Bài viết sẽ giới thiệu tới các bạn cách sử dụng điều khiển DataGrid trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

Tạo các điều khiển duyệt xem dữ liệu trong VB.NET

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn cách Tạo các điều khiển duyệt xem dữ liệu trong VB.NET.

Sử dụng các điều khiển ràng buộc dữ liệu trong VB.NET

Bài viết sau giới thiệu tới các bạn bài viết về cách Sử dụng các điều khiển ràng buộc dữ liệu trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.

Một số đối tượng trong không gian System.data trong VB.NET

Bài viết sau giới thiệu về chuyên mục một số đối tượng trong không gian System.data trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.

Lập trình cơ sở dữ liệu và Lập trình với ADO.NET.

Bài viết sau giới thiệu về chuyên mục Lập trình cơ sở dữ liệu và Lập trình với ADO.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

Các tính chất của lập trình hướng đối tượng trong VB.NET và lập trình hướng đối tượng với VB.NET

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về các tính chất của lập trình hướng đối tượng trong VB.NET và lập trình hướng đối tượng với  VB.NET.

Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng trong VB.NET

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng trong VB.NET.

MODULE và Chương trình con trong VB.NET

Bài viết sau giới thiệu về chuyên mục MODULE và Chương trình con trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.

Khai báo và sử dụng mảng trong VB.NET

Bài viết sau đây xin giới thiệu tới các bạn về VB.NET, Khai báo và sử dụng mảng trong VB.NET. 

Biến, hằng và toán tử trong VISUAL BASIC.NET

Bài viết giới thiệu về chuyên mục biến, hằng và toán tử trong VISUAL BASIC.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

Sử dụng các khiển hộp thoại chuẩn trong VB.NET

Bài viết sau sẽ giới thiệu tới các bạn về cách sử dụng các khiển hộp thoại chuẩn trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

Lỗi nguy hiểm của Apache version 2.4.17 đến 2.4.38

Lỗi nguy hiểm của Apache version 2.4.17 đến 2.4.38

Chúng tôi nhận được cảnh báo bảo mật nguy hiểm đối với các bản Apache version 2.4( từ 2.4.17 đến 2.4.38) đây là lỗi cực kỳ nguy hiểm cho phép kẻ tấn cống có khả năng chiếm quyền root(đặc biệt là các máy chủ sử dụng cho dịch vụ Web Hosting).

Kỹ thuật tìm kiếm và thay thế từ cơ bản đến nâng cao trong MS Office (Word)

Kỹ thuật tìm kiếm và thay thế từ cơ bản đến nâng cao trong MS Office (Word)

Trong Word nói riêng, Office nói chung, có lẽ ai cũng biết chức năng tìm kiếm và thay thế nội dung văn bản, nhưng ngoài ra, còn nhiểu chức năng khác trong hộp thoại tìm kiếm và thay thế mà không phải ai cũng biết để sử dụng. Trong đó có tìm kiếm và thay thế định dạng, sử dụng các ký hiệu đại diện, các ký tự đặc biệt… 

Bài 6: Thủ thuật outlook 2010

Bài 6: Thủ thuật outlook 2010

Bài viết giới thiệu đến các bạn một số thủ thuật được dùng trong outlook 2010, để giúp công việc của các bạn được dễ dàng hơn.

Bài 5: Quản lý các thông tin trong outlook 2010

Bài 5: Quản lý các thông tin trong outlook 2010

Bài viết giới thiệu về phương pháp quản lý thông tinn trong outlook 2010. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem có điểm gì khác và nổi bật so với outlook 2007

Bài 4: Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả outlook 2010

Bài 4: Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả outlook 2010

Để công việc của đạt hiệu quả cao hơn, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả hơn trong outlook 2010

Bài 3: Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ outlook 2010

Bài 3: Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ outlook 2010

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về mục quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ trong microsoft outlook 2010.

Hàm SLEEP trong PHP

Hàm SLEEP trong PHP

Có những lúc trong công việc lập trình ta cần mã tạm dừng theo một thời gian định trước thì trong php có hỗ trợ hàm sleep để các bạn làm điều này.

Hàm Rand trong PHP

Hàm Rand trong PHP

Đôi lúc chúng ta lập trình cần đến những con số sinh ngẫu nhiên vào những công việc khách nhau hôm này mình xin giới thiệu với mọi người hàm sinh số ngẫu nhiên trong PHP

Bài 9: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP)

Bài 9: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP)

Các bạn tự học PHP nên biết về lập trình hướng đối tượng trong PHP, kỹ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng

Bài 8: Hàm có sẵn thông dụng trong PHP

Bài 8: Hàm có sẵn thông dụng trong PHP

Hàm thông dụng trong php cần biết, các bạn mới bắt đầu lên nắm rõ ý nghĩa cấu trúc cách dùng những hàm này để bổ trợ kiến thức sau này

Bài 7: Hàm trong PHP

Bài 7: Hàm trong PHP

Hàm do người sử dụng định nghĩa cho phép bạn xử lý những tác vụ thường lặp đi lặp lại trong ứng dụng. cách khai báo, cú pháp của hàm trong php