Các hàm làm việc với kiểu dữ liệu Ngày tháng/ Thời gian trong SQL.

21/06/2016 Nguyễn Hồng Vân

Để công việc của chúng ta thuận tiện hơn, tôi và các bạn hãy cùng nhau tìm hiểu các hàm làm việc với kiểu dữ liệu Ngày tháng/ Thời gian trong SQL.

1 Hàm GETDATE

Hàm GETDATE trả về ngày giờ lúc thực hiện câu truy vấn.

Ví dụ:

select getdate()

2 Hàm DAY/ MONTH/ YEAR

Hàm DAY trả về ngày của một một giá trị thuộc kiểu datetime.

Hàm MONTH trả về tháng của một giá trị thuộc kiểu datetime

Hàm YEAR trả về năm của một giá trị thuộc kiểu datetime.

Ví dụ:

select day(orderdate) as DAYOFORDER, month(orderdate) as

MONTHOFORDER, year(orderdate) as YEAROFORDER from

orders o inner join customers c on c.cus tomerid = o.customerid

where c.customerid  = 3

3 Hàm DATEPART

Trong quá trình làm việc với các CSDL, đôi lúc ta muốn biết xem một ng ày nào đó thuộc quý mấy trong năm, hay thuộc tuần thứ mấy trong tháng . Hàm DATEPART giúp giải quyết các yêu cầu trên một cách dễ dàng.

Cấu trúc hàm DATEPART như sau:

DATEPART (yêu_cầu_trích_xuất, giá_trị_trích_xuất) giá_trị_trích_xuất là một giá trị thuộc kiểu datetime. yêu_cầu_trích_xuất: ngày, tháng, năm, quý,….

Khi có một yêu cầu trích xuất nào đó, chúng ta sẽ có các chữ viết tắt tương ứng với các yêu cầu đó. Bảng dưới đây mô tả các yêu chữ viết tắt và các yêu cầu trích xuất tương ứng.

Ý ngh ĩa

Ch ữ viết tắt

Năm

yy, yyyy

Quý

qq,q

Tháng

mm,m

Số ngày đã qua trong n ăm

dy,y

Ngày

dd,d

Tu ần

wk,ww

Số ngày đã qua trong tu ần

dw

Gi ờ

hh

Phút

mi,n

Giây

ss,s

Ví dụ:

select datepart(yyyy, orderdate)as YEAROFORDERDATE,

datepart(qq, orderdate)as

QUARTEROFORDERDATE, datepart(m, orderdate) as

MONTHOFORDERDATE, datepart(wk, orderdate) as

WEEKOFORDERDATE, datepart(d, orderdate) as

DATEOFORDERDATE, datepart(dy, Orderdate),

datepart(dw, orderdate) from orders

4 Hàm DATENAME

Tương tự hàm DATEPART nhưng hàm DATENAME tr ả về một chuỗi ký tự

Ví dụ:

select datename(yyyy, orderdate)as

YEAROFORDERDATE, datename(qq, orderdate)as

QUARTEROFORDER DATE, datename(m, orderdate) as

MONTHOFORDERDATE, datename(wk, orderdate) as

WEEKOFORDERDATE, datename(d, orderdate) as

DATEOFORDERDATE, datename(dy, Orderdate),

datename(dw, orderdate) from orders

5. Hàm CAST và CONVERTER

Chuyển đổi một giá trị thuộc kiểu dữ liệu này sang một kiểu dữ liệu khác. Hàm CAST và

CONVERTER cung cấp cùng một chức năng. Một điểm thuận lợi khi dùng CONVERTER là khi chuyển đổi, hàm này cũng cho phép người dùng sẽ định dạng lại giá tri kết quả theo ý muốn.

Cấu trúc hàm CAST và CONVERTER như sau:

CAST (biểu_thức/giá_ trị AS kiểu_dữ liệu [độ_dài_kiểu_dữ_liệu ])

CONVERT ( kiểu_dữ liệu [độ_dài_kiểu_dữ_liệu ] , biểu_thức/giá_ trị [ ,kiểu_định_dạng] )

Năm 2 chữ số

Năm 4 chữ số

Output

 

0 ho ặc 100

mon dd yyyy hh:mi AM (PM)

1

101

mm/dd/yy

2

102

yy.mm.dd

3

103

dd/mm/yy

4

104

dd.mm.yy

5

105

dd-mm-yy

6

106

dd mon yy

7

107

Mon dd, yy

8

108

hh:mm:ss

 

9 ho ặc 109

mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM (PM)

10

110

mm-dd-yy

11

111

yy/mm/dd

12

112

yymmdd

 

13 ho ặc 113

dd mon yyyy hh:mm:ss:mmm(24h)

14

114

hh:mi:ss:mmm(24h)

Ví1 dụ:

select     CUSTOMERNAME,

convert (varchar, BIRTHDAY, 103) as BIRTHDAY, ADDRESS from Customers where Customername = 'Le Thi Hoa' and year(getdate()) - year(BIRTHDAY) > 20

Hàm CONVERT và hàm CAST có thể sử dụng kết hợp với nhau để cho kết qua như mong muốn.

Ví dụ:

select c.CUSTOMERID, c.CUSTOMERNAME,

convert(varchar(20),cast(SUM(i.UNITPRICE*od.QUANTITY) as        money),1)      as

SUMTOTAL

from       customers c inner join orders o on o.customerid = c.customerid

inner join orderdetail od on o.orderid = od.orderid inner join items i on i.itemid = od.itemid

group by c.customerid, c.customername

Tag: Sql 2005sql server 2005giáo trình sql servergiao trinh sql servertự học sql 2005tu hoc sql 2005tìm hiểu sql serversql servercác hàm làm việc với kiểu dữ liệu Ngày tháng/ Thời gian trong SQL.

Đang phát triển ...

Bài viết liên quan

SQL Alter Table

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về sql, SQL Alter Table, lợi ích của nó trong công việc, học tập của chúng ta.

SQL Tạo Cơ sở dữ liệu và Bảng

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn cách tạo cơ sở dữ liệu và bảng trong sql, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu bài viết.

SQL Join trong SQL.

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về sql, SQL Join trong SQL. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

Các bí danh (Alias) SQL

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về Các bí danh (Alias) SQL trong sql server 2005, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.

SQL Group By và SQL Having

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về chuyên mục SQL Group By và SQL Having trong SQL server 2005.

Các hàm SQL

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu với các bạn về các hàm SQL trong sql server 2005, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây.

Các hàm SQL Count

Hiểu về SQL cũng chính là hiểu về các hàm trong đó. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn bài học về các hàm SQL Count.

SQL Delete

Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu và biết cách xóa trong sql, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về SQL Dalete.

SQL Update

Bài viết giới thiệu về SQL Update trong sql server 2005, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết để hiểu hơn về SQL.

SQL INSERT INTO

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về SQL INSERT INTO  trong sql server 2005. chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

SQL Order By

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về Sql Order By trong sql server 2005. chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

SQL Select Distinct

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu với các bạn về sql, sql server 2005, SQL Select Distinct.

Tấn công ransomware cực lớn trên toàn cầu, tải về bản vá lỗi ngay

Tấn công ransomware cực lớn trên toàn cầu, tải về bản vá lỗi ngay

Cuộc tấn công vào NHS đã sử dụng một dạng ransomware có tên Wanacryptor và nhắm mục tiêu vào hàng nghìn tổ chức ở 74 quốc gia. Ransomware là một dạng tấn công mạng có liên quan đến việc các hacker nắm quyền kiểm soát máy tính hoặc thiết bị di động và yêu cầu đòi tiền chuộc. Bằng nhiều cách, những kẻ tấn công tải phần mềm độc hại vào thiết bị và mã hóa thông tin của nạn nhân.

Kỹ thuật tìm kiếm và thay thế từ cơ bản đến nâng cao trong MS Office (Word)

Kỹ thuật tìm kiếm và thay thế từ cơ bản đến nâng cao trong MS Office (Word)

Trong Word nói riêng, Office nói chung, có lẽ ai cũng biết chức năng tìm kiếm và thay thế nội dung văn bản, nhưng ngoài ra, còn nhiểu chức năng khác trong hộp thoại tìm kiếm và thay thế mà không phải ai cũng biết để sử dụng. Trong đó có tìm kiếm và thay thế định dạng, sử dụng các ký hiệu đại diện, các ký tự đặc biệt… 

Bài 6: Thủ thuật outlook 2010

Bài 6: Thủ thuật outlook 2010

Bài viết giới thiệu đến các bạn một số thủ thuật được dùng trong outlook 2010, để giúp công việc của các bạn được dễ dàng hơn.

Bài 5: Quản lý các thông tin trong  outlook 2010

Bài 5: Quản lý các thông tin trong outlook 2010

Bài viết giới thiệu về phương pháp quản lý thông tinn trong outlook 2010. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem có điểm gì khác và nổi bật so với outlook 2007

Bài 4: Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả outlook 2010

Bài 4: Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả outlook 2010

Để công việc của đạt hiệu quả cao hơn, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả hơn trong outlook 2010

Bài 3: Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ outlook 2010

Bài 3: Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ outlook 2010

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về mục quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ trong microsoft outlook 2010.

Hàm SLEEP trong PHP

Hàm SLEEP trong PHP

Có những lúc trong công việc lập trình ta cần mã tạm dừng theo một thời gian định trước thì trong php có hỗ trợ hàm sleep để các bạn làm điều này.

Hàm Rand trong PHP

Hàm Rand trong PHP

Đôi lúc chúng ta lập trình cần đến những con số sinh ngẫu nhiên vào những công việc khách nhau hôm này mình xin giới thiệu với mọi người hàm sinh số ngẫu nhiên trong PHP

Bài 9: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP)

Bài 9: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP)

Các bạn tự học PHP nên biết về lập trình hướng đối tượng trong PHP, kỹ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng

Bài 8: Hàm có sẵn thông dụng trong PHP

Bài 8: Hàm có sẵn thông dụng trong PHP

Hàm thông dụng trong php cần biết, các bạn mới bắt đầu lên nắm rõ ý nghĩa cấu trúc cách dùng những hàm này để bổ trợ kiến thức sau này

Bài 7: Hàm trong PHP

Bài 7: Hàm trong PHP

Hàm do người sử dụng định nghĩa cho phép bạn xử lý những tác vụ thường lặp đi lặp lại trong ứng dụng. cách khai báo, cú pháp của hàm trong php