Các tính chất của lập trình hướng đối tượng trong VB.NET và lập trình hướng đối tượng với VB.NET

27/06/2016 Nguyễn Hồng Vân

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về các tính chất của lập trình hướng đối tượng trong VB.NET và lập trình hướng đối tượng với  VB.NET.

1. Các tính chất của lập trình hướng đối tượng

 • Tính trừu tượng là việc loại bỏ đi các đặc điểm không cần quan tâm, để xây dựng nên một mô hình mẫu từ tập hợp các đối tượng.
 • Tính đóng gói là tiến trình che giấu việc thực thi những chi tiết của một đối tượng đối với người sử dụng đối tượng ấy.
 • Tính thừa kế cho phép một lớp chia sẻ các thuộc tính và các phương thức được định nghĩa trong một hoặc nhiều lớp khác.
 • Tính đa hình cho phép một phương thức có các cách thể hiện khác nhau trên nhiều loại đối tượng khác nhau.

2. Lập trình hướng đối tượng với  VB.NET

2.1 Lớp

 • Cú pháp:

[Phạm_vi] [MustInherit|NotInheritable] [Partial] Class <Tên_Lớp> [(Of Kiểu_dữ_liệu)] [Inherits Lớp_cha] [Implements interfacenames] [statements] End Class

Trong đó:

 • Phạm_vi: Quy định phạm vi truy cập tới lớp (các lớp được đóng gói trong các namespace – không gian tên khác nhau). Gồm các giá trị như:
  • Public: công cộng, có thể truy cập từ các namespace khác
  • Private: riêng, không cho phép truy cập lớp từ bên ngoài
 • MustInherit|NotInheritable: Bắt buộc/không cho phép kế thừa
 • Partial: Cho biết đây là một phần của lớp
 • Inherits: Khai báo các lớp kế thừa
 • Implements: Khai báo các giao diện

 

 • Ví dụ:

Class Human    'Các lệnh của lớpEnd Class

2.2 Phương thức

 • Cú pháp:

[Phạm_vi] [Sub/Function] Tên_phương_thức([tham_số]) [As Kiểu_dữ_liệu]    'Các lệnh của phương thứcEnd [Sub/Function]

Trong đó, [Phạm_vi] quy định quyền truy cập tới phương thức từ các lớp bạn, lớp thừa kế,..

2.3 Thuộc tính

Lệnh khai báo thuộc tính (biến thành viên) của lớp

[Phạm_vi] Tên_thuộc_tính As Kiểu_dữ_liệu

Để tiện cho việc gán và nhận giá trị từ thuộc tính, câu lệnh  Property được sử dụng trong khai báo một biến thành phần.

Public Class Human

    Private Name As String

    Property _Name() As String

        Get

            Return Name

        End Get

        Set(ByVal value As String)

            Name = value

        End Set

    End Property

End Class

2.4 Thí dụ về thiết kế lớp

Public Class Human

    Private Name As String

    Private Age As Byte

    Property _Name() As String

        Get

            Return Name

        End Get

        Set(ByVal value As String)

            Name = value

        End Set

    End Property

 

    Public Sub ht()

        MessageBox.Show("Name: " & name & Chr(13) _

& "Age: " & age.toString())

    End Sub

End Class

2.5 Nạp chồng, ghi đè

Trong lập trình hướng đối tượng, có 2 khái niệm quan trọng trong việc xây dựng các phương thức trong một lớp và kế thừa các phương thức từ lớp khác.

Trong cùng một lớp, để xử lý một hành vi nào đó với các tham số khác nhau, có thể định nghĩa các phương thức có cùng tên nhưng với những tham số khác nhau về kiểu dữ liệu, về số lượng các tham số. Khi chạy chương trình, tùy vào các tham số truyền vào mà chương trình sẽ hoạt động khác nhau. Việc định nghĩa các phương thức như vậy gọi là nạp chồng (Overloading).

 • Ví dụ:

Public Class PhanSo

    Private tu, mau As Integer

    Public Sub New()

        tu = 0

        mau = 1

    End Sub

    Public Sub New(ByVal t As Integer, ByVal m As Integer)

        tu = t

        mau = m

    End Sub

    Public Sub New(ByVal st As String, ByVal sm As String)

        tu = Int(st)

        mau = Int(sm)

    End Sub

    Public Sub Xuat()

        MessageBox.Show("Phan so: " & tu & " / " & mau)

    End Sub

End Class

Form minh họa việc sử dụng lớp:

Minh họa khởi tạo đối tượng và nạp chồng phương thức

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim u As PhanSo

        u = New PhanSo() 'Khởi tạo không tham số

        u.Xuat()

    End Sub

    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

        Dim u As PhanSo

        u = New PhanSo(3, 4) 'Khởi tạo với các tham số là số nguyên

        u.Xuat()

    End Sub

    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click

        Dim u As PhanSo

        u = New PhanSo(TextBox1.Text, TextBox2.Text) 

'Khởi tạo với các tham số là chuỗi biểu diễn số

        u.Xuat()

    End Sub

 

Khi kế thừa phương thức nào đó từ lớp cha, nhưng ta cần sử dụng phương thức đó dưới một dạng khác đi, khi đó ta cần định nghĩa lại phương thức của lớp cha, quá trình đó gọi là ghi đè phương thức (Overriding).

2.6 Thừa kế

Thừa kế là việc một lớp thừa hưởng các thuộc tính, các phương thức của một lớp khác. Lớp kế thừa gọi là lớp con, lớp được kế thừa gọi là lớp cha.

Ví dụ dưới đây minh họa về kế thừa và ghi đè phương thức.

Public Class Human

    Private Name As String

    Private Age As Byte

    Property _Name() As String

        Get

            Return Name

        End Get

        Set(ByVal value As String)

            Name = value

        End Set

    End Property

 

    Public Overridable Sub ht()

        MessageBox.Show("Name: " & name & Chr(13) _

& "Age: " & age.toString())

    End Sub

End Class

Public Class Student

       Inherits Human

    Public Overrides Sub ht()

        MessageBox.Show("I’m a Student. Name: " & name & Chr(13) _

& "Age: " & age.toString())

    End Sub

End Class

Tag: lập trình vb.netlập trình Visual Basic .NETlập trình dotnettự học lập trình vb.nettự học visual basic .netCác tính chất của lập trình hướng đối tượng trong VB.NET

Đang phát triển ...

Bài viết liên quan

Cập nhật cơ sở dữ liệu trở lại bảng trong VB.NET

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn cách cập nhật cơ sở dữ liệu trở lại bảng trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết. 

Sử dụng điều khiển DataGrid trong VB.NET

Bài viết sẽ giới thiệu tới các bạn cách sử dụng điều khiển DataGrid trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

Tạo các điều khiển duyệt xem dữ liệu trong VB.NET

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn cách Tạo các điều khiển duyệt xem dữ liệu trong VB.NET.

Sử dụng các điều khiển ràng buộc dữ liệu trong VB.NET

Bài viết sau giới thiệu tới các bạn bài viết về cách Sử dụng các điều khiển ràng buộc dữ liệu trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.

Một số đối tượng trong không gian System.data trong VB.NET

Bài viết sau giới thiệu về chuyên mục một số đối tượng trong không gian System.data trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.

Lập trình cơ sở dữ liệu và Lập trình với ADO.NET.

Bài viết sau giới thiệu về chuyên mục Lập trình cơ sở dữ liệu và Lập trình với ADO.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng trong VB.NET

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng trong VB.NET.

MODULE và Chương trình con trong VB.NET

Bài viết sau giới thiệu về chuyên mục MODULE và Chương trình con trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.

Khai báo và sử dụng mảng trong VB.NET

Bài viết sau đây xin giới thiệu tới các bạn về VB.NET, Khai báo và sử dụng mảng trong VB.NET. 

Các cấu trúc điều khiển chương trình trong VB.NET

Bài viết sau đây giới thiệu về chuyên mục các cấu trúc điều khiển chương trình trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

Biến, hằng và toán tử trong VISUAL BASIC.NET

Bài viết giới thiệu về chuyên mục biến, hằng và toán tử trong VISUAL BASIC.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

Sử dụng các khiển hộp thoại chuẩn trong VB.NET

Bài viết sau sẽ giới thiệu tới các bạn về cách sử dụng các khiển hộp thoại chuẩn trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

Tấn công ransomware cực lớn trên toàn cầu, tải về bản vá lỗi ngay

Tấn công ransomware cực lớn trên toàn cầu, tải về bản vá lỗi ngay

Cuộc tấn công vào NHS đã sử dụng một dạng ransomware có tên Wanacryptor và nhắm mục tiêu vào hàng nghìn tổ chức ở 74 quốc gia. Ransomware là một dạng tấn công mạng có liên quan đến việc các hacker nắm quyền kiểm soát máy tính hoặc thiết bị di động và yêu cầu đòi tiền chuộc. Bằng nhiều cách, những kẻ tấn công tải phần mềm độc hại vào thiết bị và mã hóa thông tin của nạn nhân.

Kỹ thuật tìm kiếm và thay thế từ cơ bản đến nâng cao trong MS Office (Word)

Kỹ thuật tìm kiếm và thay thế từ cơ bản đến nâng cao trong MS Office (Word)

Trong Word nói riêng, Office nói chung, có lẽ ai cũng biết chức năng tìm kiếm và thay thế nội dung văn bản, nhưng ngoài ra, còn nhiểu chức năng khác trong hộp thoại tìm kiếm và thay thế mà không phải ai cũng biết để sử dụng. Trong đó có tìm kiếm và thay thế định dạng, sử dụng các ký hiệu đại diện, các ký tự đặc biệt… 

Bài 6: Thủ thuật outlook 2010

Bài 6: Thủ thuật outlook 2010

Bài viết giới thiệu đến các bạn một số thủ thuật được dùng trong outlook 2010, để giúp công việc của các bạn được dễ dàng hơn.

Bài 5: Quản lý các thông tin trong outlook 2010

Bài 5: Quản lý các thông tin trong outlook 2010

Bài viết giới thiệu về phương pháp quản lý thông tinn trong outlook 2010. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem có điểm gì khác và nổi bật so với outlook 2007

Bài 4: Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả outlook 2010

Bài 4: Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả outlook 2010

Để công việc của đạt hiệu quả cao hơn, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả hơn trong outlook 2010

Bài 3: Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ outlook 2010

Bài 3: Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ outlook 2010

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về mục quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ trong microsoft outlook 2010.

Hàm SLEEP trong PHP

Hàm SLEEP trong PHP

Có những lúc trong công việc lập trình ta cần mã tạm dừng theo một thời gian định trước thì trong php có hỗ trợ hàm sleep để các bạn làm điều này.

Hàm Rand trong PHP

Hàm Rand trong PHP

Đôi lúc chúng ta lập trình cần đến những con số sinh ngẫu nhiên vào những công việc khách nhau hôm này mình xin giới thiệu với mọi người hàm sinh số ngẫu nhiên trong PHP

Bài 9: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP)

Bài 9: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP)

Các bạn tự học PHP nên biết về lập trình hướng đối tượng trong PHP, kỹ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng

Bài 8: Hàm có sẵn thông dụng trong PHP

Bài 8: Hàm có sẵn thông dụng trong PHP

Hàm thông dụng trong php cần biết, các bạn mới bắt đầu lên nắm rõ ý nghĩa cấu trúc cách dùng những hàm này để bổ trợ kiến thức sau này

Bài 7: Hàm trong PHP

Bài 7: Hàm trong PHP

Hàm do người sử dụng định nghĩa cho phép bạn xử lý những tác vụ thường lặp đi lặp lại trong ứng dụng. cách khai báo, cú pháp của hàm trong php