MODULE và Chương trình con trong VB.NET

27/06/2016 Nguyễn Hồng Vân

Bài viết sau giới thiệu về chuyên mục MODULE và Chương trình con trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.

Cấu trúc của một chương trình VB.NET đơn giản nhất là có duy nhất một mô đun và trong mô đun này sẽ chứa thủ tục mainvà các hàm, các thủ tục cần thiết khác.

Để khai báo một biến toàn cục cho một đơn thể ta chỉ cần khai báo biến đó ở đầu đơn thể. Khi đó biến toàn cục của đơn thể sẽ được hiểu trong tất cả các hàm của đơn thể nếu không gặp phải vấn đề trùng tên với biến địa phương.

1. Làm việc với MODULE chuẩn

Khi dự án lớn thì việc có nhiều form, xây dựng nhiều hàm, thủ tục là điều đương nhiên. Tuy nhiên, khi đó khó có thể sử dụng các hàm, thủ tục, biến ở trong các form khác nhau.

Để chia sẻ biến và các hàm, thủ tục giữa các form trong dự án, có thể khai báo chúng trong một module của dự án. Module là một file có đuôi mở rộng .vb chỉ chứa các mã.

Tạo module:

MODULE và Chương trình con trong VB.NET

Hình 1. Thêm mới đối tượng vào chương trình

 MODULE và Chương trình con trong VB.NET

Hình 2. Thêm 1 module

2. Làm việc với các biến Public

Biến toàn cục là biến được khai báo với từ khóa Public ở trước. Biến này cho phép triệu gọi xử lý ở bất cứ nơi nào trong chương trình.

            Ví dụ:

                        Public toancuc AsInteger

            Khai báo này khai báo một biến tên toancuc có kiểu dữ liệu là Integer.

3. Xây dựng hàm.

Một hàm là dãy các lệnh để thực thi một thao tác đặc thù nào đó như là một phần của chương trình lớn hơn. Nói một cách  khác hàm là các câu lệnh được nhóm vào một khối, được đặt tên và có một giá trị trả về.

Các hàm có thể được gọi để thi hành (thường là thông qua tên của hàm). Điều này cho phép gọi tới hàm nhiều lần mà không cần phải lặp lại các khối mã giống nhau một khi đã hoàn tất việc viết mã cho các hàm đó  chỉ một lần.

  • Khai báo hàm:

[Public, Protected, Private] Function <Tên hàm>

[(Danh sách các tham số)] As Kiểu dữ liệu trả về

<Khai báo biến thuộc tầm vực hàm>

Câu lệnh 1

Câu lệnh 2

...

End Function

4. Xây dựng thủ tục.

Một thủ tục là dãy các câu lệnh để thực thi một công việc, một chức năng đặc thù nào đó, thủ tục được xem như là một thành phần của chương trình. Nói một cách khác, thủ tục là các câu lệnh được nhóm vào một khối và được đặt tên.

Các thủ tục có thể được gọi để thi hành (thường là thông qua tên của thủ tục đó). Điều này cho phép gọi tới những thủ tục nhiều lần mà không cần phải lặp lại các khối lệnh giống nhau một khi đã hoàn tất việc viết mã lệnh cho các thủ tục đó chỉ một lần.

  • Khai báo thủ tục

[Public, Protected, Private] Sub <Tên thủ tục> [(Danh sách các tham số)]

<Khai báo biến thuộc tầm vực thủ tục>

Câu lệnh 1

Câu lệnh 2

...

End Sub

5. Truyền đối số theo tham trị và tham biến

Tham số (parameter) là các tên (định danh) được các thủ tục, hàm dùng để nhận thông tin đầu vào để thực hiện các xử  lý. Khi một hàm, thủ tục được gọi thì nó sẽ đòi hỏi các đối số cụ thể tương ứng với các tham số và thông thường các đối số này phải được gán giá trị cụ thể trước khi hàm, thủ tục thực thi.

  • Có hai loại tham số:
  • Tham biến: thay đổi (về mặt giá trị sau lời gọi hàm). Tham số loại này trong VB.NET được khai báo với từ khóa ByRef.
  • Tham trị: Không đổi (về mặt giá trị sau lời gọi hàm). Tham số loại này trong VB.NET được khai báo với từ khóa ByVal.
  • Ví dụ:

Tạo module SoNguyen có: hàm kiểm tra số chính phương; thủ tục đưa thông báo kết quả kiểm tra số chính phương; hàm cho số đảo ngược của một số; thủ tục đảo ngược một chuỗi.

 

Module SoNguyen

    Public Function chinhphuong(ByVal n As Integer) As Boolean

        Return (Int(Math.Sqrt(n)) * Int(Math.Sqrt(n)) = n)

    End Function

 

    Public Sub thongbao(ByVal n As Integer)

        If (chinhphuong(n)) Then

            MessageBox.Show(n.ToString() & " là số chính phương")

        Else

            MessageBox.Show(n.ToString() & " không là số chính phương")

        End If

    End Sub

 

    Public Sub daochuoi(ByRef st As String)

        Dim i As Integer

        Dim s As String

        s = st

        st = ""

        For i = 1 To s.Length

            st = String.Concat(s.Substring(s.Length - i, 1), st)

        Next

    End Sub

 

    Function doixung(ByVal n As Integer) As Boolean

        Dim s As String

        s = n.ToString()

        daochuoi(s)

        Return (s = n.ToString())

    End Function

End Module

Form minh họa hàm, thủ tục:

MODULE và Chương trình con trong VB.NET

Public Class SubFunction

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        thongbao(Int(TextBox1.Text))

    End Sub

    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

        If doixung(Int(TextBox1.Text)) Then

            MessageBox.Show(TextBox1.Text & " là số đối xứng!")

        Else

            MessageBox.Show(TextBox1.Text & " không là số đối xứng!")

        End If

    End Sub

End Class

Tag: lập trình vb.netlập trình Visual Basic .NETlập trình dotnettự học lập trình vb.nettự học visual basic .nettìm hiểu vb.nettìm hiểu visual basic .netMODULE và Chương trình con trong VB.NET

Đang phát triển ...

Bài viết liên quan

Cập nhật cơ sở dữ liệu trở lại bảng trong VB.NET

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn cách cập nhật cơ sở dữ liệu trở lại bảng trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết. 

Sử dụng điều khiển DataGrid trong VB.NET

Bài viết sẽ giới thiệu tới các bạn cách sử dụng điều khiển DataGrid trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

Tạo các điều khiển duyệt xem dữ liệu trong VB.NET

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn cách Tạo các điều khiển duyệt xem dữ liệu trong VB.NET.

Sử dụng các điều khiển ràng buộc dữ liệu trong VB.NET

Bài viết sau giới thiệu tới các bạn bài viết về cách Sử dụng các điều khiển ràng buộc dữ liệu trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.

Một số đối tượng trong không gian System.data trong VB.NET

Bài viết sau giới thiệu về chuyên mục một số đối tượng trong không gian System.data trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.

Lập trình cơ sở dữ liệu và Lập trình với ADO.NET.

Bài viết sau giới thiệu về chuyên mục Lập trình cơ sở dữ liệu và Lập trình với ADO.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

Các tính chất của lập trình hướng đối tượng trong VB.NET và lập trình hướng đối tượng với VB.NET

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về các tính chất của lập trình hướng đối tượng trong VB.NET và lập trình hướng đối tượng với  VB.NET.

Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng trong VB.NET

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng trong VB.NET.

Khai báo và sử dụng mảng trong VB.NET

Bài viết sau đây xin giới thiệu tới các bạn về VB.NET, Khai báo và sử dụng mảng trong VB.NET. 

Các cấu trúc điều khiển chương trình trong VB.NET

Bài viết sau đây giới thiệu về chuyên mục các cấu trúc điều khiển chương trình trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

Biến, hằng và toán tử trong VISUAL BASIC.NET

Bài viết giới thiệu về chuyên mục biến, hằng và toán tử trong VISUAL BASIC.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

Sử dụng các khiển hộp thoại chuẩn trong VB.NET

Bài viết sau sẽ giới thiệu tới các bạn về cách sử dụng các khiển hộp thoại chuẩn trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

Lỗi nguy hiểm của Apache version 2.4.17 đến 2.4.38

Lỗi nguy hiểm của Apache version 2.4.17 đến 2.4.38

Chúng tôi nhận được cảnh báo bảo mật nguy hiểm đối với các bản Apache version 2.4( từ 2.4.17 đến 2.4.38) đây là lỗi cực kỳ nguy hiểm cho phép kẻ tấn cống có khả năng chiếm quyền root(đặc biệt là các máy chủ sử dụng cho dịch vụ Web Hosting).

Kỹ thuật tìm kiếm và thay thế từ cơ bản đến nâng cao trong MS Office (Word)

Kỹ thuật tìm kiếm và thay thế từ cơ bản đến nâng cao trong MS Office (Word)

Trong Word nói riêng, Office nói chung, có lẽ ai cũng biết chức năng tìm kiếm và thay thế nội dung văn bản, nhưng ngoài ra, còn nhiểu chức năng khác trong hộp thoại tìm kiếm và thay thế mà không phải ai cũng biết để sử dụng. Trong đó có tìm kiếm và thay thế định dạng, sử dụng các ký hiệu đại diện, các ký tự đặc biệt… 

Bài 6: Thủ thuật outlook 2010

Bài 6: Thủ thuật outlook 2010

Bài viết giới thiệu đến các bạn một số thủ thuật được dùng trong outlook 2010, để giúp công việc của các bạn được dễ dàng hơn.

Bài 5: Quản lý các thông tin trong  outlook 2010

Bài 5: Quản lý các thông tin trong outlook 2010

Bài viết giới thiệu về phương pháp quản lý thông tinn trong outlook 2010. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem có điểm gì khác và nổi bật so với outlook 2007

Bài 4: Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả outlook 2010

Bài 4: Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả outlook 2010

Để công việc của đạt hiệu quả cao hơn, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả hơn trong outlook 2010

Bài 3: Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ outlook 2010

Bài 3: Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ outlook 2010

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về mục quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ trong microsoft outlook 2010.

Hàm SLEEP trong PHP

Hàm SLEEP trong PHP

Có những lúc trong công việc lập trình ta cần mã tạm dừng theo một thời gian định trước thì trong php có hỗ trợ hàm sleep để các bạn làm điều này.

Hàm Rand trong PHP

Hàm Rand trong PHP

Đôi lúc chúng ta lập trình cần đến những con số sinh ngẫu nhiên vào những công việc khách nhau hôm này mình xin giới thiệu với mọi người hàm sinh số ngẫu nhiên trong PHP

Bài 9: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP)

Bài 9: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP)

Các bạn tự học PHP nên biết về lập trình hướng đối tượng trong PHP, kỹ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng

Bài 8: Hàm có sẵn thông dụng trong PHP

Bài 8: Hàm có sẵn thông dụng trong PHP

Hàm thông dụng trong php cần biết, các bạn mới bắt đầu lên nắm rõ ý nghĩa cấu trúc cách dùng những hàm này để bổ trợ kiến thức sau này

Bài 7: Hàm trong PHP

Bài 7: Hàm trong PHP

Hàm do người sử dụng định nghĩa cho phép bạn xử lý những tác vụ thường lặp đi lặp lại trong ứng dụng. cách khai báo, cú pháp của hàm trong php