Một số đối tượng trong không gian System.data trong VB.NET

27/06/2016 Nguyễn Hồng Vân

Bài viết sau giới thiệu về chuyên mục một số đối tượng trong không gian System.data trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.

1. Connection

Tác dụng: Vai trò của Connection trong ADO.NET là tạo kết nối giữa ứng dụng với nguồn dữ liệu (CSDL).

 • Thuộc tính:
 • Data Provider: Chỉ ra “nhà cung cấp” dữ liệu. Chẳng hạn:

System.Data.Oledb: Sử dụng với Access

System.Data.SqlClient: Sử dụng với SQLServer

Ứng với mỗi tên miền có một lớp connection tương ứng:

System.Data.Oledb.OledbConnection

System.Data.SqlClient.SqlConnection

Ngoài ra Ado.Net còn hỗ trợ các Data Provider khác như

System.data.OcracleClient: Dành cho Ocracle

MicroSoft.data.Odbc: Dành cho dạng kết nối thong qua Odbc Connection của Hệ điều hành

Microsoft.Data.Sqlxml: Dành cho XML trên Sqlserver

 • ConnectionString: Quy định chuỗi kết nối đến CSDL - Trước khi thực hiện kết nối cần khai báo các thông tin cho Connection thông qua thuộc tính Connection String. Cách khai báo thay đổi tùy thuộc vào Data Bao gồm: Provider, Data Source, User ID, Password..
 • State: Trạng thái kết nối
 • Database: Tên CSDL
 • Server: Tên máy chủ chứa CSDL
 • Phương thức:
 • Open(): Mở kết nối đến CSDL
 • Close(): Đóng kết nối tới CSDL
 • CreateCommand(): Trả về đối tượng SqlCommand

Dim cnn As new SqlConnection("Data Source=(local);Initial Catalog=QLNV;User ID=sa;Password=")

cnn.Open()

Dim cmd As SqlCommand

cmd = cnn.CreateCommand()

cmd.CommandText = "select HotenNV from tblNhanVien where MaNV=5"

Dim result as String       

result = cmd.ExecuteScalar()

cnn.Close()

MessageBox.Show(result)

2. DataAdapter

Đối tượng DataAdapter dùng để lấy dữ liệu từ nguồn dữ liệu về cho ứng dụng, sử dụng một đối tượng gọi là DataAdapter. Đối tượng này cho phép lấy cấu trúc và dữ liệu của các bảng trong nguồn dữ liệu.

 • Tạo DataAdapter

Khai báo rõ DataAdapter sử dụng theo DataProvider nào: sqlDataAdapter hay OledbDataAdapter, hai lớp này thuộc tên miền:

System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter

System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter

Cú pháp tạo DataAdapter

New <Loai>DataAdapter();

New <Loai>DataAdapter(<Đối tượng SelectCommand>);

Trong đó, <Đối tượng SelectCommand> có sẵn nội dung lệnh truy xuất.

New <Loai>DataAdapter(<Lệnh>,<Đối tượng Connection>)

DataAdapter chỉ thao tác với một nguồn dữ liệu qua một đối tượng connection đang kết nối, khi Connection chưa mở thì DataAdapter sẽ tự động mở kết nối khi cần và đóng lại.

 • Các thuộc tính chính của DataAdapter
 • SelectCommand cho phép lấy thông tin từ nguồn dữ liệu về.
 • InsertCommand cho phép thêm dữ liệu vào bảng trong nguồn dữ liệu.
 • UpdateCommand cho phép điều chỉnh dữ liệu của bảng trong nguồn dữ liệu.
 • DeleteCommand cho phép xóa dữ liệu của bảng trong nguồn dữ liệu.
 • Các chức năng của DataAdapter
 • Lấy dữ liệu từ nguồn: Sử dụng DataAdapter để lấy dữ liệu về cho các đối tượng. Dữ liệu lấy về DataSet dưới dạng các dataTable với tên mặc định là: Table, Table1,.. Đổ dữ liệu vào Datset cho bảng DataTable nếu chưa có sẽ tạo mới, dùng phương thức Fill

DataTable: Fill(<DataTable>)

DataSet: Fill(<DataSet>[, <Tên dataTable>]) 

 • Phương thức trên trả về mẫu tin lấy về được

Dim DS as New Dataset()

Dim so As Integer

so= DA.Fill(DS,”Sinhvien”)

 • Để cập nhật dữ liệu về nguồn, dùng phương thức Update
 • Update(<Dataset>): Cập nhật các thay đổi trên tất cả các bảng của Dataset vào nguồn dữ liệu.
 • Update(<DataTable>): Cập nhật các thay đổi trên bảng vào nguồn dữ liệu.
 • Update(<Dataset>,<Tên bảng>) Cập nhật các thay đổi trên bảng trong Dataset vào nguồn dữ liệu..

3. DataReader

Là đối tượng truy cập dữ liệu trực tiếp, sử dụng con trỏ phía Server và duy trì kết nối với Server  trong  suốt  quá  trình  đọc  dữ  liệu,  DataReader  thuộc  tên  miền System.data.OleDbDataReader hoặc System.Data.SqlDataReader

 • Các thuộc tính
 • FieldCount: Số cột trên dòng hiện hành của DataReader
 • IsClosed : Cho biết dataReader đã đóng hay chưa
 • Item: Trị của cột truyền vào. Tham số truyền vào là tên cột hoặc số thứ tự từ 0.
 • Các phương thức
 • Close: Đóng DataReader
 • GetFieldType: Trả về kiểu dữ liệu của cột truyền vào.
 • GetName: Trả về tên của cột truyền vào
 • GetValue: Trả về trị của cột truyền vào
 • Read : Di chuyển đến dòng kế tiếp và trả về true nếu còn dòng để di chuyển, ngược lại trả về False.
 • Chú ý

Trong khi DataReader đang mở, các thao tác dữ liệu trên nguồn dữ liệu đều không thể thực hiện cho đến khi DataRaeder đóng lại bằng lệnh Close.

4.DataSet

Dataset là một mô hình CSDL quan hệ thu nhỏ đáp ứng nhu cầu của ứng dụng. Dataset chứa các bảng (DataTable) các quan hệ (DataRelation) và các ràng buộc (constraint). Dataset thuộc tên miền: System.Data.Dataset.

 • + Khởi tạo:

New System.Data.Dataset()

Hoặc

New System.Data.Dataset(<tên Dataset>)

 • Các phương thức
 • Thêm một bảng vào Dataset

Tables.Add(): Một bảng mới tự động được tạo ra với tên mặc định Table1, Table2 . ..

Tables.Add(<Tên bảng>): Một bảng mới tạo ra theo đúng <tên bảng>

Ghi chú: Tên bảng có phân biệt chữ in, thường

 • Xóa bảng ra khỏi Dataset

Tables.Remove(<Tên bảng>): Xóa bảng ra khỏi tập hợp Table.

 • Kiểm tra bảng có thuộc về Dataset

Tables.Contains(<Tên bảng>)

 • Lấy chỉ số của bảng

Tables.IndexOf(<tên bảng>)

 • Lấy số bảng trong Dataset

Tables.Count

 • Lấy ra một bảng trong Dataset

Tables(<Chỉ số>)

 • Để cập nhật các thay đổi trên Dataset

AcceptChanges()

 • Để hủy các thay đổi trên Dataset

RejectChanges()

 • Để xóa bỏ mọi dữ liệu trên dataSet

Clear()

 • Để tạo một bản sao của Dataset

Clone()

 • Để xóa bỏ Dataset

Gọi phương thức Dispose() để giải phóng mọi tài nguyên trên vùng nhớ Dataset đang sử dụng.

5.Command

Sau khi tạo kết nối với nguồn dữ liệu, mọi thao tác với nguồn dữ liệu đó đều được thực hiện thông qua Command. Tùy theo loại Connection đối tượng Command thuộc tên miền như sau:

System.Data.OleDb.OleDbCommand

System.Data.SqlClient.SqlCommand

 • Tạo Command

Có thể tạo Command thông qua đối tượng Connection bằng cách:

<Loại command> <Biến Command> = <Biến Connection>.CreateCommand();

<Biến Command>.CommandText = <Lệnh SQL>;

Hoặc

<Loai Command> <Biến Command> = New <Loại Command>(<Lệnh SQL>);

<Biến Command>.Connection=<Biến Connection>;

 • Các thuộc tính

CommandText: Lệnh SQL hay tên Stored Procedure cần thực hiện

CommandType: Giá trị cho biết nội dung CommandText là gì: Text (Mặc định, là câu lệnh SQL) hay StoredProcedure (thủ tục),..

Ví dụ:

SqlCommand cmd As SqlCommand = New SqlCommand();

cmd.Connection = cnn;

cmd.CommandType = CommandType.Text;

cmd.CommandText = "Select * From Khachhang Where MaKH=2";

 • Parameters

Lệnh SQL trong commandText có thể sử dụng dấu ? thay cho trị chưa xác định và khi thực hiện sẽ dùng đối tượng Parameters để truyền giá trị vào dấu ?. Tùy theo Command Parameter sẽ khai báo từ lớp OledbParameter hay SqlParameter. Cú pháp khai báo sau:

OleDbParameter | SqlParameter <tên Parameter> As New OleDbParameter | SqlParameter();

OleDbParameter | SqlParameter <Ten Parameter> As  New OleDbparameter | SqlParameter(<Tên>);

OleDbParameter | SqlParameter <Tên parameter> As  New OleDbParameter | SqlParamter(<tên>,<giá_trị>);

Các thuộc tính cần chú ý:

 • Direction: Giá trị cho biết loại tham số
 • Input: (mặc định) Loại tham số đầu vào
 • InputOutput: Loại tham số đầu vào và ra
 • Output: Loại tham số đầu ra
 • ReturnValue: Loại tham số nhận giá trị trả về Connection của một thủ tục
 • OleDbType/SqlDbType: Kiểu dữ liệu OleDb/SQLDb Connection của tham số.
 • ParameterName: Tên tham số
 • Value: Giá trị tham số

Tag: lập trình vb.netlập trình Visual Basic .NETlập trình dotnettự học lập trình vb.nettự học visual basic .netMột số đối tượng trong không gian System.data trong VB.NET

Đang phát triển ...

Bài viết liên quan

Cập nhật cơ sở dữ liệu trở lại bảng trong VB.NET

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn cách cập nhật cơ sở dữ liệu trở lại bảng trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết. 

Sử dụng điều khiển DataGrid trong VB.NET

Bài viết sẽ giới thiệu tới các bạn cách sử dụng điều khiển DataGrid trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

Tạo các điều khiển duyệt xem dữ liệu trong VB.NET

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn cách Tạo các điều khiển duyệt xem dữ liệu trong VB.NET.

Sử dụng các điều khiển ràng buộc dữ liệu trong VB.NET

Bài viết sau giới thiệu tới các bạn bài viết về cách Sử dụng các điều khiển ràng buộc dữ liệu trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.

Lập trình cơ sở dữ liệu và Lập trình với ADO.NET.

Bài viết sau giới thiệu về chuyên mục Lập trình cơ sở dữ liệu và Lập trình với ADO.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

Các tính chất của lập trình hướng đối tượng trong VB.NET và lập trình hướng đối tượng với VB.NET

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về các tính chất của lập trình hướng đối tượng trong VB.NET và lập trình hướng đối tượng với  VB.NET.

Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng trong VB.NET

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng trong VB.NET.

MODULE và Chương trình con trong VB.NET

Bài viết sau giới thiệu về chuyên mục MODULE và Chương trình con trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.

Khai báo và sử dụng mảng trong VB.NET

Bài viết sau đây xin giới thiệu tới các bạn về VB.NET, Khai báo và sử dụng mảng trong VB.NET. 

Các cấu trúc điều khiển chương trình trong VB.NET

Bài viết sau đây giới thiệu về chuyên mục các cấu trúc điều khiển chương trình trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

Biến, hằng và toán tử trong VISUAL BASIC.NET

Bài viết giới thiệu về chuyên mục biến, hằng và toán tử trong VISUAL BASIC.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

Sử dụng các khiển hộp thoại chuẩn trong VB.NET

Bài viết sau sẽ giới thiệu tới các bạn về cách sử dụng các khiển hộp thoại chuẩn trong VB.NET, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài viết.

Tấn công ransomware cực lớn trên toàn cầu, tải về bản vá lỗi ngay

Tấn công ransomware cực lớn trên toàn cầu, tải về bản vá lỗi ngay

Cuộc tấn công vào NHS đã sử dụng một dạng ransomware có tên Wanacryptor và nhắm mục tiêu vào hàng nghìn tổ chức ở 74 quốc gia. Ransomware là một dạng tấn công mạng có liên quan đến việc các hacker nắm quyền kiểm soát máy tính hoặc thiết bị di động và yêu cầu đòi tiền chuộc. Bằng nhiều cách, những kẻ tấn công tải phần mềm độc hại vào thiết bị và mã hóa thông tin của nạn nhân.

Kỹ thuật tìm kiếm và thay thế từ cơ bản đến nâng cao trong MS Office (Word)

Kỹ thuật tìm kiếm và thay thế từ cơ bản đến nâng cao trong MS Office (Word)

Trong Word nói riêng, Office nói chung, có lẽ ai cũng biết chức năng tìm kiếm và thay thế nội dung văn bản, nhưng ngoài ra, còn nhiểu chức năng khác trong hộp thoại tìm kiếm và thay thế mà không phải ai cũng biết để sử dụng. Trong đó có tìm kiếm và thay thế định dạng, sử dụng các ký hiệu đại diện, các ký tự đặc biệt… 

Bài 6: Thủ thuật outlook 2010

Bài 6: Thủ thuật outlook 2010

Bài viết giới thiệu đến các bạn một số thủ thuật được dùng trong outlook 2010, để giúp công việc của các bạn được dễ dàng hơn.

Bài 5: Quản lý các thông tin trong outlook 2010

Bài 5: Quản lý các thông tin trong outlook 2010

Bài viết giới thiệu về phương pháp quản lý thông tinn trong outlook 2010. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem có điểm gì khác và nổi bật so với outlook 2007

Bài 4: Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả outlook 2010

Bài 4: Sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả outlook 2010

Để công việc của đạt hiệu quả cao hơn, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng lịch làm việc một cách hiệu quả hơn trong outlook 2010

Bài 3: Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ outlook 2010

Bài 3: Quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ outlook 2010

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về mục quản lý hộp thư của bạn về dung lượng và lưu trữ trong microsoft outlook 2010.

Hàm SLEEP trong PHP

Hàm SLEEP trong PHP

Có những lúc trong công việc lập trình ta cần mã tạm dừng theo một thời gian định trước thì trong php có hỗ trợ hàm sleep để các bạn làm điều này.

Hàm Rand trong PHP

Hàm Rand trong PHP

Đôi lúc chúng ta lập trình cần đến những con số sinh ngẫu nhiên vào những công việc khách nhau hôm này mình xin giới thiệu với mọi người hàm sinh số ngẫu nhiên trong PHP

Bài 9: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP)

Bài 9: Giới thiệu lập trình hướng đối tượng trong PHP (OOP)

Các bạn tự học PHP nên biết về lập trình hướng đối tượng trong PHP, kỹ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng

Bài 8: Hàm có sẵn thông dụng trong PHP

Bài 8: Hàm có sẵn thông dụng trong PHP

Hàm thông dụng trong php cần biết, các bạn mới bắt đầu lên nắm rõ ý nghĩa cấu trúc cách dùng những hàm này để bổ trợ kiến thức sau này

Bài 7: Hàm trong PHP

Bài 7: Hàm trong PHP

Hàm do người sử dụng định nghĩa cho phép bạn xử lý những tác vụ thường lặp đi lặp lại trong ứng dụng. cách khai báo, cú pháp của hàm trong php